Các khóa học về IT như Hướng dẫn sử dụng các phần mềm:

- MS Office: Word, Excel, Powerpoint ...

- Photoshop, Coreldraw

- ...


Hướng dẫn sử dụng MS Word 2010