Những chương trình, hội thảo, khóa học là đặc sản của Tổ chức giáo dục 123Học như

- Huấn luyện Kỹ năng làm chủ Sự học

- Huấn luyện Kỹ năng làm chủ Công việc

- Huấn luyện Kỹ năng Tự chữa lành